Skip to main content
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Call: (074) 97 23487 Register as a User |

Acmhainní maidir le Sábháilteacht ar Líne, Oiliúint agus Seimineáir Ghréasáin ar fáil ó Webwise

New Online Safety Resources, Training and Webinars available from Webwise

 • English

  Webwise Teachers Evening Webinar Series
  Webwise have just completed a series of evening webinars for teachers. If you missed the webinars, recordings are available. The Webwise Teacher Series aims to provide helpful information, advice, guidance and resources to assist the introduction of online safety into the classroom. The series was supported by experts in the area of digital technology, SPHE, Academics and legal experts. The webinars explored the recently enacted Coco's Law, addressing cyberbullying in school, media and information literacy and introducing online safety to young children.
  Links to webinars:
  News and information literacy: https://www.webwise.ie/trending/webinar-media-and-information-literacy-and-the-problems-of-false-information/
  Cyberbullying (Post-Primary): https://www.webwise.ie/trending/respectful-online-communication-and-cyberbullying-post-primary-webwise-webinar/
  Coco's Law, image-sharing and consent: https://www.webwise.ie/trending/image-sharing-consent-and-cocos-law-webwise-webinar/

  HTML Heroes - New resource for 1st and 2nd class
  Webwise recently launched a new resource for teachers of 1st and 2nd class; HTML Heroes: Welcome to the Internet. The HTML Heroes Programme has been designed for teachers of 1st and 2nd class to introduce pupils to the first steps of accessing and using the internet in a safe and responsible manner. The resource has five lessons that can be explored separately or delivered as a whole unit. The lessons explore areas including using the internet safely, communicating online, playing and learning online, getting help and support. Through five short illustrated stories pupils will learn the basic skills for being safe and secure online, including why it is essential to STOP, THINK, CHECK when accessing the digital world. The five lessons in the resource provide opportunities to engage with digital technology and highlight the benefits and opportunities the internet brings while also equipping pupils with the skills to safely navigate the digital world. The resource can be accessed here: https://heroes.webwise.ie/

  Understanding Coco's Law - New SPHE Lesson
  In response to the very welcome changes to legislation this year making the non-consensual sharing of intimate images an offence and the introduction of Coco's Law, Webwise have created a dedicated SPHE Lesson for teachers. Understanding the Harassment, Harmful Communication and Related Offences Act 2020 and the legal consequences of it for young people. This lesson is intended to be appropriate for the 3rd to 5th year demographic. Students will be able to recognise the key offences under the Harassment, Harmful Communication and Related Offences Act 2020. Students will understand that their online actions have consequences for both themselves and others and that they are accountable for their actions. Students will feel empowered to speak-up about online sexual harassment and know where to go for help if it occurs. https://www.webwise.ie/lockers/cocos-law-lesson/

  The Full Picture Lesson
  The Full Picture Lesson has been designed to assist and support teachers of SPHE when teaching their students about the influences and pressures young people may face while using social media, the impact on their self-esteem online and how to manage their online wellbeing. The aim is to encourage students to be mindful of the impact, both positive and negative, social media can have on how we feel and empower them with the resources and strategies to manage their own online wellbeing. https://www.webwise.ie/thefullpicture/

  Safer Internet Day Scripted Presentations
  Free Safer Internet Day Presentations are available for Primary and Post-Primary level. These include Primary school presentations for use with 1st and 2nd class, 3rdand 4th class, and 5th and 6th class. The Post-Primary level presentation explore topics including News, Information and the Problems of False Information; Managing Your Online Wellbeing; Respectful Communication Online; Self-Esteem Online -- The Full Picture. The presentations, a full script/notes, and Take Home Activities can be downloaded below. https://www.webwise.ie/saferinternetday/sid-presentations/

  Applications open for SID Ambassador Training Programme (Open to post-Primary Students)
  An important aspect of anti-bullying prevention, wellbeing and internet safety in schools is the active involvement of students in building a positive school climate.

  As a part of our Safer Internet Day campaign, Webwise is reaching out to post-primary students and encouraging and supporting them to address internet safety issues such as cyberbullying, online wellbeing, false information online, privacy, data protection and your rights online by leading awareness-raising campaigns in their clubs, schools, and communities.

  With support of the Webwise Youth Advisory panel students will engage in 5 online training sessions to empower them to lead safer internet campaigns in their schools. The programme will take place over December and January in the lead up to Safer Internet Day, 8th February 2022.

  Students can apply directly or teacher can nominate interested students: https://www.webwise.ie/trending/sid-ambassador-programme-open/

 • Gaeilge

  Oíche Múinteoirí ar Shraith Seimineár Gréasáin Webwise

  Tá Webwise tar éis críoch a chur le sraith de sheimineáir ghréasáin do mhúinteoirí. Má chaill tú na seimineáir ghréasáin, tá taifeadtaí ar fáil. Tá sé mar aidhm ag an tSraith Múinteoirí Webwise eolas, comhairle, treoir agus acmhainní cabhracha a chur ar fáil chun cúnamh a thabhairt sábháilteacht ar líne a thabhairt isteach sa seomra ranga. Fuair an tsraith tacaíocht ó shaineolaithe i réimse na teicneolaíochta digiteacha agus OSPS, agus ó acadóirí agus saineolaithe dlí. Pléadh sna seimineáir ghréasáin Dlí Coco, a achtaíodh le déanaí, inar tugadh aghaidh ar an cibearbhulaíocht ar scoil, litearthacht sna meáin, litearthacht faisnéise agus sábháilteacht ar líne a thabhairt isteach do dhaoine óga.

  Naisc go dtí na seimineáir ghréasáin:
  Litearthacht Nuachta agus Eolais: https://www.webwise.ie/trending/webinar-media-and-information-literacy-and-the-problems-of-false-information/
  Cibearbhulaíocht (Iar-bhunscoil): https://www.webwise.ie/trending/respectful-online-communication-and-cyberbullying-post-primary-webwise-webinar/
  Dlí Coco, roinnt íomhánna agus toiliú: https://www.webwise.ie/trending/image-sharing-consent-and-cocos-law-webwise-webinar/

  Laochra HTML - Acmhainn nua do Ranganna 1 agus 2

  Lainseáil Webwise le déanaí acmhainn nua do mhúinteoirí do Ranganna 1 agus 2; is é sin Laochra HTML: Fáilte chuig an Idirlíon. Dearadh an Clár Laochra HTML do mhúinteoirí Ranganna 1 agus 2 chun daltaí a chur ar an eolas faoi na chéad chéimeanna a bhaineann le rochtain a fháil ar agus leas a bhaint as an idirlíon ar bhealach sábháilte agus freagrach. Tá cúig cheacht san acmhainn a bhféadfaí iniúchadh a dhéanamh orthu leo féin nó a ndéanamh mar aonad iomlán. Déantar réimsí a phlé sna ceachtanna lena n-áirítear an t-idirlíon a úsáid go sábháilte, ag cumarsáid ar líne, ag imirt agus ag foghlaim ar líne agus ag fáil cúnaimh agus tacaíochta. Foghlaimeoidh daltaí, trí chúig ghearrscéal maisithe, na bunscileanna a bhaineann le bheith slán sábháilte ar líne, lena n-áirítear an fáth a bhfuil sé ríthábhachtach STOP, SMAOINIGH agus SEICEÁIL nuair atá teacht agat ar an domhan digiteach. Cuirtear deiseanna ar fáil leis na cúig cheacht san acmhainn seo chun dul i ngleic leis an teicneolaíocht dhigiteach agus na tairbhí agus na deiseanna a bhaineann leis an idirlíon a léiriú agus ag an am céanna ag ullmhú daltaí leis na scileanna a theastóidh uathu chun an domhan digiteach a nascleanúint go sábháilte. Is féidir leat teacht ar an acmhainn anseo: https://heroes.webwise.ie/.

  Ag Tuiscint Dlí Coco - Ceacht OSPS Nua

  Mar fhreagairt ar na hathruithe iontacha a rinneadh ar an reachtaíocht i mbliana, ina bhfuil sé mar chion anois íomhánna dlúthphearsanta a roinnt gan cead, agus i ndiaidh Dlí Coco a thabhairt isteach, tá Ceacht OSPS tiomnaithe le haghaidh múinteoirí cruthaithe ag Webwise. Ní mór tuiscint a bheith agat ar an Acht um Chiapadh, Cumarsáid Dhochrach agus Cionta Gaolmhara 2020 agus ar na hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann leis do dhaoine óga. Tá an ceacht seo in ainm a bheith feiliúnach do dhéimeagrafach Bhlianta 3 go 5. Beidh daltaí in ann na príomhchionta a aithint faoin Acht um Chiapadh, Cumarsáid Dhochrach agus Cionta Gaolmhara 2020. Tuigfidh daltaí go bhfuil iarmhairtí ar a gcuid gníomhaíochtaí ar líne dóibh féin agus do dhaoine eile araon agus go bhfuil siad freagrach as a ngníomhaíochtaí. Tabharfar spreagadh do dhaltaí labhairt amach faoi chiapadh gnéis ar líne agus beidh siad ar an eolas faoin áit le dul do chúnamh má tharlaíonn a leithéid de sin dóibh. Nasc: https://www.webwise.ie/lockers/cocos-law-lesson/.

  Ceacht: An Pictiúr Iomlán

  Dearadh An Pictiúr Iomlán chun cabhrú le agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí OSPS nuair atá siad ag múineadh a ndaltaí faoi na tionchair agus faoin mbrú a d’fhéadfadh a bheith roimh dhaoine óga nuair atá siad ag baint leas as na meáin shóisialta, nó an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na meáin ar a bhféinmhuinín ar líne agus an chaoi ar féidir leo a bhfolláine a bhainistiú ar líne. An aidhm atá leis an gceacht seo is ea spreagadh a thabhairt do dhaltaí le bheith níos cúramaí i dtaca leis an tionchar, dearfach agus diúltach araon, a d’fhéadfadh na meáin shóisialta a bheith acu ar an gcaoi a mothaíonn muid agus na daltaí a chumasú leis na hacmhainní agus straitéisí chun a bhfolláine féin ar líne a bhainistiú. Nasc: https://www.webwise.ie/thefullpicture/.

  Cuir i Láthair Phleanáilte ar Lá Idirlín Níos Sábháilte

  Tá Cuir i Láthair shaor in aisce ar Lá Idirlín Níos Sábháilte ar fáil do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna. Tá cuir i láthair bhunscoile iontu seo le haghaidh úsáide le Ranganna 1 agus 2, Ranganna 3 agus 4 agus Ranganna 5 agus 6. Pléitear sna cuir i láthair Iar-bhunscoile ábhair cosúil leis an Nuacht, Eolas agus na Fadhbanna a bhaineann le hEolas Bréagach; D’Fholláine Ar Líne a Bhainistiú; Cumarsáid Mheasúil Ar Líne; Féinmhuinín Ar Líne – An Pictiúr Iomlán. Is féidir leat na cuir i láthair, script iomlán/ nótaí iomlána, agus Gníomhaíochtaí le Tabhairt Abhaile a íoslódáil thíos. Nasc: https://www.webwise.ie/saferinternetday/sid-presentations/.

  Tá iarratais oscailte don Chlár Oiliúna Ambasadóta SID (Oscailte do Dhaltaí Iar-bhunscoile).

  Gné tábhachtach de chosc ar an bhfrithbhulaíocht, folláine agus sábháilteacht ar líne i scoileanna is ea rannpháirtíocht ghníomhach daltaí in aeráid scoile dhearfach a fhorbairt.

  Tá Webwise, mar chuid dár bhfeachtas Lá Idirlín Níos Sábháilte, ag freastal ar dhaltaí iar-bhunscoile agus ag tabhairt spreagadh agus tacaíocht dóibh aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna maidir le sábháilteacht ar líne, cosúil leis an cibearbhulaíocht, folláine ar líne, eolas bréagach ar líne, príobháideachas, cosaint sonraí agus do chearta ar líne. Chomh maith leis sin, tá feachtais á gcur ar siúl ag Webwise chun daoine a chur ar an eolas faoin méid seo ina gclubanna, scoileanna agus pobail féin.

  Le tacaíocht ón bpainéal Comhairleach Óige Webwise, rachaidh daltaí glacfaidh daltaí páirt i gcúig sheisiún oiliúna ar líne chun spreagadh a thabhairt dóibh féin feachtais idirlín níos sábháilte a chur ar siúl ina gcuid scoileanna. Beidh an clár ar siúl thar mhí na Nollag agus mí Eanáir roimh Lá Idirlín Níos Sábháilte, ar an 8 Feabhra 2022.

  Is féidir le daltaí iarratas a dhéanamh go díreach nó is féidir le múinteoirí daltaí a bhfuil suim acu a ainmniú: https://www.webwise.ie/trending/sid-ambassador-programme-open/.