Skip to main content
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Call: (074) 97 23487 Register as a User |

User Login

BRAISLÍ CRUTHAITHEACHA | Creative Clusters 2023

BRAISLÍ CRUTHAITHEACHA – CISTE SÁRMHAITHEASA NA SCOILEANNA

Creative Clusters from National Arts in Education on Vimeo.

Tá cuireadh tugtha ag an Aire Normal Foley do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna ar fud na hÉireann iarratas a dhéanamh ar Bhraislí Cruthaitheacha, tionscnamh atá ar siúl mar chuid d’Éire Cruthaitheach agus faoin gCiste Sármhaitheasa Scoileanna.

Is tionscnamh de chuid na Roinne Oideachais é Braislí Cruthaitheacha, arna stiúradh ag agus i gcomhpháirtíocht le Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI) de 21 ionad tacaíochta oideachais lánaimseartha. Cuireann Braislí Cruthaitheacha rochtain ar fáil do scoileanna ar dhaoine cruthaitheacha, scileanna agus acmhainní a thacóidh leo leas a bhaint as a gcuid scileanna agus eispéiris féin agus iad siúd laistigh dá bpobail níos leithne. Is tionscnamh é Braislí Cruthaitheacha faoi Creative Youth 2023-2027 a seoladh an 28 Márta 2023 mar chuid de Chlár Éire Chruthaitheach.

Tá sé mar aidhm ag Ciste Sármhaitheasa Scoileanna na Roinne Oideachais sármhaitheas agus nuálaíocht inár scoileanna a spreagadh agus a aithint. Cabhróidh an tionscnamh seo le seachadadh a dhéanamh ar cholún Óige Chruthaitheach Éire Chruthaitheach, a leagann amach gealltanas go mbeidh rochtain phraiticiúil ag gach leanbh in Éirinn ar theagasc, ar thaithí agus ar rannpháirtíocht sa cheol, sa drámaíocht, sna healaíona agus sa chódú.

Tá tuilleadh eolais ar Bhraislí Cruthaitheacha ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne: Ciste Sármhaitheasa na Scoileanna - Braislí Cruthaitheacha.

Beidh an próiseas iarratais ar oscailt ón 23 Márta 2023 go dtí an 12 Bealtaine 2023.


Físeán – Braislí Cruthaitheacha

TREOIRLÍNTE AAGUS FOIRMEACHA IARRATAIS

Braislí Cruthaitheacha 2023 treoirlínte - GA

Braislí Cruthaitheacha 2023 Foirm Iarratais - GA

Ba cheart foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur isteach faoin 12 Bealtaine 2023 chuig: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

***

CREATIVE CLUSTERS – SCHOOLS EXCELLENCE FUND

Minister Norma Foley has invited primary and post-primary schools across Ireland to apply for Creative Clusters, an initiative taking place as part of Creative Ireland and under the Schools Excellence Fund.

Creative Clusters is an initiative of the Department of Education, led by and in partnership with the Education Support Centres Ireland (ESCI) of 21 full time education support centres. Creative Clusters provide schools with access to creative people, skills and resources that will support them to draw on their own skills and experiences and those within their wider communities. Creative Clusters is an initiative under Creative Youth 2023-2027 which was launched on 28 March 2023 as part of the Creative Ireland Programme.

The Schools Excellence Fund of the Department of Education sets out to encourage and recognise excellence and innovation in our schools. This initiative will help deliver on the Creative Youth pillar of Creative Ireland, which sets out a commitment that every child in Ireland has practical access to tuition, experience and participation in music, drama, arts and coding.

Further information on Creative Clusters is available from the department’s website: Schools Excellence Fund - Creative Clusters.

The application process will be open from 23 March 2023 until 12 May 2023.


Creative Clusters Video


GUIDELINES AND APPLICATION FORMS

Creative Clusters 2023 Guidelines - EN

Creative Clusters 2023 Application Form - EN

Completed application forms should be submitted by 12th May 2023 to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.